പേജുകൾ സ്പോൺ സർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇടവകപ്പ ട്ടക്കാരനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിയപ്പെ ട്ടവരുടെ സ്മരണ, ആശംസകൾ തുടങ്ങിയവയും മറ്റ് പരസ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്.

Front Cover (Inside Colour) Rs. 50,000
Back Cover (Inside Colour) Rs. 40,000
Full Page (Colour Inside) Rs. 15,000
Half Page (Colour Inside) Rs. 8,000

Send email